Navigácia

Novinky

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola Rudlov 126
  Adresa školyRudlov 126
  Telefón0917091781
  E-mail zsrudlov@gmail.com
  WWW stránkazsrudlov.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Zuzana Stanovčáková  zsrudlov@gmail.com
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda L. Sukovský 
  pedagogickí zamestnanciBc. E. Kladná 
     
     
  ostatní zamestnanciM. Kriváková 
     
  zástupcovia rodičovA. Habinová 
     
     
     
  zástupca zriaďovateľa L. Sukovský 
   S. Homičko 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 20

  Počet tried: 2

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1001000002
  počet žiakov104330000020
  z toho ŠVVP  1      1
  z toho v ŠKD7312     13

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 11/ 6 počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017:

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 0 / počet dievčat


   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJHUVINFMATNBGPVCPDAPVOSJLSprTSVTEVVUCVLAVYV
  I. (1.-3.roč.) 1 2,31  1,42,411   1
  II.(2.-4.roč.) 113,331  2,333,671,331   1
  I. (1.-3.roč.)2,5113,671 2 3,331 1421
  II. (2.-4.roč.)2,33112,33112 2,331,33 1 2,331

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I. (1.-3.roč.)10820
  II. (2.-4.roč.)4211
  I. (1.-3.roč.)3300
  II. (2.-4.roč.)3300

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I. (1.-3.roč.)1072172,1070970,90121,20
  II. (2.-4.roč.)427792,3326789,00103,33
  I. (1.-3.roč.)321270,6721270,6700,00
  II. (2.-4.roč.)3462154,00452150,67103,33

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  V školskom roku 2016/2017 napĺňame školskú reformu realizáciou vlastného Školského vzdelávacieho programu, vychádzajúceho zo Štátneho vzdelávacieho programu. Začali sme plniť úlohy, ktoré zameriavajú výchovno-vzdeláciu činnosť na prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní tvorivo a samostane myslieť, riešiť problémy, byť tolerantnými a zodpovednými.

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku1001000002
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka 10 
  Bežných tried2201
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu2201

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP31100%50%
  DPP10  
  Znížený úväzok00  
  ZPS00  
  Na dohodu00  

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 33
  vychovávateľov 11
  asistentov učiteľa   
      
  spolu 44

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  3. ročníkANJ3 hodiny
  4. ročníkANJ3 hodiny

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška1 
  štúdium školského manažmentu1 
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné a kvalifikačné1 
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické2 
  vysokoškolské nepedagogické  
  rozširujúce vzdelávanie1 

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Biblická súťaž33   
  Rudlovský šlapáčik12    
  Hviezdoslavov Kubín18    
  Rudlovský šlapák17    
  Šaliansky Maťko11   
  Čítačka s písačkou1    
  Slávik Slovenska11    

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Zrealizované akcie za šk.r. 2016/2017

  10.9.2016 - Bežecký deň detí a mládeže v Hermanovciach n/T

  7.10.2016 - Deň úsmevu na škole

  16.10.2016 - Svetový deň bielej palice

  21.10.2016- Deň jabĺk

  24.10.2016 - Medzinárodný deň školských knižníc

  26.10.2016 - Prednáška na tému - Hudobné nástroje (ZŠ Soľ)

  7.11.2016 - Svetový deň behu

  14.11.2016 - Šarkaniáda

  21.11.2016 - Svetový deň pozdravov

  30.11.2016 - Svetový deň časopisov

  5.12.2016 - „Mikuláš na škole“

  6.12.2016 - Pesničkový Mikuláš, Vranov n/T

  16.12.2016 - 2. ročník. - Vianočný Rudlovský šlapáčik

  (ZŠ Soľ, Hermanovce n/T, Jastrabie n/T)

  21.12.2016 - Vianočná besiedka (vystúpenie žiakov)

  22.12.2016 - Zdobenie perníkov

  20.1.2017 - Zimné radovánky (spolupráca s MŠ)

  31.1.2017 - Karneval

  14.2.2017 - Valentínsky deň

  22.3.2017 - návšteva Hornozemplínskej knižnice vo Vranove n/T

  22.3.2017 - Biblická súťaž

  24.3.2017- Deň vody

  30.3.2017 - Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  7.4.2017 - Zápis do 1. ročníka na šk. r. 2017/2018

  7.4.2017 - Deň narcisov

  11.4.2017- Divadelné predstavenie - Palculienka

  27.4.2017 - Beseda s RNDr. Pjenčákom, téma LES

  28.4.2017 - Deň Zeme (upratovanie okolia školy)

  20.5.2017- Rudlovský šlapák - 4. ročník

  22.5.2017- Mobilné planetárium - ZŠ Čierne n/T

  23.5.2017 - Deň mlieka

  2.6.2017 - MDD

  12.6.2017 - Školský výlet - Ľubovniansky hrad

  12.6.2017 - futbalový turnaj v ZŠ Jastrabie n/T

  27.6.2017 - ukážka Hasičskej techniky

  29.6.2017 - Vystúpenie žiakov ku koncu šk. r.- Juniáles

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

  A) Dlhodobé:

  Škola podporujúca zdravie

  Národný program boja proti drogám

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

  Národný program prevencie obezity

  B) Krátkodobé:

  Detská atletika Tesco

  Digiškola

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum inšpekčnej kontroly: 30.11.2006 do 01.12.2006

  Druh inšpekcie: kontrola stavu a hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole

  Dosiahnutá úroveň: Školská inšpekcia vyjadrila celkové hodnotenie školy za dobré, lepšie ako priemerné hodnotenie škôl v SR a v školách v pôsobností Školského inšpekčného centra Prešov v školskom roku 2005/2006

  Dátum následnej inšpekčnej kontroly: 24.9.2007

  Druh inšpekcie: kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole

  Záver inšpekcie: Uložené akceptácie odporúčania a opatrenia boli splnené, čím sa skvalitnilo materiálno-technické vybavenie školy aktuálnymi učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Boli odstránené nedostatky na vonkajšom označení budovy školy.

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  Priestorové podmienky školy sú vo vzťahu k počtu žiakov a vzdelávaciemu programu zabezpečené na dobrej úrovni. Vyučuje sa v dvoch triedach, vybavených novými lavicami, magnetickými tabuľami a skriňami. Zrenovované sú hygienické zariadenia, zborovňa a podlahy vo všetkých priestoroch školy.

  Počítačovú učebňu, vybavenú technikou z projektu Infovek, sme premiestnili z priestorov OcÚ Rudlov do školskej triedy. Z projektu Modernizácie vzdelávacieho procesu na ZŠ, organizovaného UIPŠ máme novú výpočtovú techniku (5 PC + dataprojektor), ktorá je umiestnená v druhej triede. V rámci projektu EDUCJ sme získali taktiež dataprojektor. Cez Digiškolu škola nadobudla interaktívnu tabuľu a notebook. Technika a školské priestory sú zabezpečené nástražným systémom prepojeným s vedúcimi pracovnikmi. Škola nemá telocvičňu.

  Vybavenie učebnicami, učebnými textami, učebnými pomôckami, didaktickou technikou a výpočtovou technikou vzhľadom k počtu žiakov je na veľmi dobrej úrovni.

  Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni v budove MŠ.

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov za školský rok 2016/2017

  - za rok 2016: 15.956, - €

  - za rok 2017: 32.090, - €

  ...

  2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít :

  - za rok 2016: 224, - €

  - za rok 2017: 346, - €

  ...

  3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov v ŠKD: 260, - €

  Boli využité na zakúpenie kníh pre rozvoj čitateľských aktivít žiakov; hračiek a hier; na športovo-turistickú činnosť; vzdelávaciu činnosť; kultúrno-spoločenskú činnosť...

  ...

  § 2. ods. 1 n

  Plnenie stanoveného cieľa

  Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere boli splnené.

  Zamestnanci priebežne plnili úlohy a ciele zakotvené v pláne práce školy na školský rok 2016/2017.

  Vedenie školy zabezpečovalo stabilitu a dobré medziľudské vzťahy v pracovnom kolektíve.

  Úzko spolupracovalo s rodičovskou radou školy, so zriaďovateľom školy a s miestnou cirkvou. Za týchto podmienok sa nám podarilo uskutočniť veľa akcií, z ktorých mali prospech a radosť hlavne deti.

  Pedagogickí zamestnanci zapájali školu do rôznych foriem mimoškolskej činnosti, cieľom ktorej bolo viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, vytvárať návyk k rôznym športovým aktivitám a pohybovým činnostiam. Realizovali sme vychádzky do prírody spojené so zberom odpadkov - ochrana prírody.

  Snažili sme sa deťom ukázať, ako sa dá vhodne využiť voľný čas, a tak predchádzať rôznym závislostiam

  (gemblérstvo, drogy, fajčenie, alkohol).

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  - vo výchovno-vzdelávacom procese - 1.roč. - neprospeli dvaja žiaci

  2.roč. - neprospel jeden žiak

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  - v dochádzke a v správaní sa niektorých rómskych žiakov

  Návrh opatrení:

  - spolupráca s rodičmi a CŠPPaP, CPPPaP vo Vranove nad Topľou.

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Školský klub detí131Bc. Elena Kladná
  Tvorivé popoludnie18 Mgr. Monika Fejková

  § 2. ods. 2 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Rovnoprávna spolupráca učiteľov a rodičov predstavuje dnes základ existencie školy vôbec, pretože základné ciele, ktoré stoja pred učiteľmi a rodičmi sú rovnaké. V tomto školskom roku sa nám spolupráca s rodičmi darila práve v tomto duchu. Učitelia a rodičia sa snažili riešiť výchovné a vzdelávacie problémy žiakov, ktoré sa počas roka vyskytli. Vedeli sa väčšinou dohodnúť na riešeniach a spoločných postupoch pre ich odstránenie v rámci individuálnych konzultácií aj spoločných triednych rodičovských združení. Rodičia prejavili záujem o celkové dianie na škole a zúčastňovali sa tradičných školských akcií, ako sú: Vítanie Mikuláša, Vianočná besiedka, Zápis žiakov do prvého ročníka, Deň detí a Rudlovský šlapák, inými akciami.

  § 2. ods. 2 d

  Spolupráca školy a verejnosti

  Pri realizácii vzdelávacieho procesu nesmie škola zabudnúť na veľmi dôležitú súčasť života, ktorá sa realizuje v spolupráci s verejnosťou. Sem patria všetky organizácie spolupracujúce so školami a školskými zariadeniami, ako je Obecný úrad, Školský úrad Hanušovce n/Topľou, CPPPaP, Mestský dom kultúry, Hornozemplínska knižnica, Hornozemplínske múzeum, Hornozemplínske osvetové stredisko s ich pracovníkmi. V tomto školskom roku sme sa snažili o dobrú spoluprácu nielen s týmito organizáciami, ale vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa snažili o spoluprácu s ďalšími, ako je materská škola v pôsobnosti obce, Požiarna ochrana, Policajný zbor. Pri publikovaní výsledkov našich žiakov už niekoľko rokov spoľahlivo publikujeme vo vranovských periodikách, ktorými sú Vranovské Novinky.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Zuzana Stanovčáková

  V Rudlove, 25. júla 2017

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Vyjadrenie rady školy

  Vyjadrenie rady školy:

  Súhlasím so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017.

  L. Sukovský

  ----------------------------------

  predseda RŠ

  V Rudlove dňa:

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Vyjadrenie zriaďovateľa , Obec Rudlov 37

  Súhlasím so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017.

  Mgr. Ján Markuš

  -----------------------------

  starosta obce

  V Rudlove dňa :

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria