Navigácia

Novinky

 • Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétn
 • Pokyny platia po celý čas až do odvolania:

  a) Všetci žiaci nosia denne do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.

  b) V spoločných priestoroch všetci žiaci nosia rúška.

  c) Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou.

  d) Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.

  e) Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích vecí.

  f) Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne.

  g) Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR.

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  • Aktualizácia - manuál opatrení pre ZŠ

   Zákonný zástupca:

   • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
   • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
   • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
   • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie. Bezinfekcnost.docx Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
   • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
   • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
  • Didaktické hry

  • Vzdelávanie, šport, príroda - radosť 😊

  • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  • Hygienické pokyny

   Pokyny platia po celý čas až do odvolania:

   a) Všetci žiaci nosia denne do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.

   b) V spoločných priestoroch všetci žiaci nosia rúška.

   c) Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou.

   d) Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.

   e) Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích vecí.

   f) Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne.

   g) Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR.

   h) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do školy.

   i) Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované nedodržiavanie je dôvodom k nevpusteniu žiaka do školy alebo k jeho vyradeniu z vyučovania.

   j) V prípade zvýšenej teploty, alebo iných príznakov choroby, je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti. Privolaní sú rodičia a žiak odchádza domov. Rodič kontaktuje detského lekára telefonicky a dodržiava jeho pokyny. Bezodkladne oboznámi školu so situáciou.

   Zákonný zástupca

   Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha),  alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje zákonný zástupca. Zákonný zástupca:

   § Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ.

   § Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod., nesmie prísť do školy.

   § Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

   § Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.

   § V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľa skupiny a riaditeľa školy.

   § V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.

   § Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy vylúčený.

   § Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy NEVSTUPUJE! Výnimku tvorí zákonný zástupca žiaka 1. ročníka - v období od 2.9. - 14. 9. 2020. Do školy sprevádza svoje dieťa iba 1 zákonný zástupca a dodržuje opatrenia školy.

   § V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.

   § Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.

                                                                                                                                    PaedDr. Z. Stanovčáková

  • Sprievodca školským rokom 2020/2021

  • Školský rok 2020/2021

   Vážení rodičia,

   blíži sa začiatok školského roka 2020/2021 a v súvislosti s ochorením COVID-19 prosíme o dodržiavanie nasledovných pokynov.

    

   Školský rok 2020/2021 začína 2.9.2020.

   Otvorenie prebieha za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení.

   8.30 hod. - slávnostné otvorenie šk. roka, žiaci prvého ročníka za prítomnosti rodičov (povinné rúško), ostatní žiaci bez doprovodu.

   Každé dieťa má so sebou dve rúška a balík papierových vreckoviek.

   Rodičia nevstupujú do budovy školy.

   Žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk.

   Žiak pred vstupom do budovy školy odovzdá triednej učiteľke Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

   Bez podpísaného tlačiva nebude žiak vpustený do školy.

   Žiakom bude meraná teplota. V prípade zvýšenej teploty bude žiak umiestnený do izolačnej miestnosti. Privolaný bude rodič, ktorý si žiaka prevezme a bude kontaktovať telefonicky detského lekára.

   Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 docxpdf.

   Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti docx, pdf.

    

  • Záver školského roka

  • Rozlúčka so štvrtákmi 🌹

  • Školská olympiáda 👌

  • Čitateľská súťaž v ŠKD

  • MDD a opäť v škole 😊

  • Otváranie škôl od 1. júna

   Vážení rodičia,

   na základe uznesenia vlády SR ZŠ Rudlov otvorí prevádzku v rozmedzí 1. – 4. ročník za nasledovných podmienok:

   1. Prvý deň žiak vstupuje do školy len na základe vyplneného dotazníka o zdravotnom stave.

   2. Vyučovanie bude prebiehať v ucelených uzavretých skupinách v počte 15 žiakov – nemenný kolektív.

   3. Ráno pri príchode do školy prebehne vstupná dezinfekcia a meranie teploty každého žiaka, rodičia do školy  nevstupujú.

   4. Každý žiak musí mať náhradné rúško a hygienické potreby vo vrecúšku.

   5. Každý deň budú 4 vyučovacie hodiny.

   6. V triedach budú žiaci bez rúšok.

   7. Výber dieťaťa zo školy bude umožnený len členom rodiny.

   8. Každý deň bude zabezpečená dezinfekcia v triedach aj na toaletách.

   9. Podávanie stravy sa uskutoční za dodržiavania bezpečnostných opatrení.

   10. Zákonný zástupca dodržiava pokyny zriaďovateľa a riaditeľky školy, ktoré upravuje podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

  • Diktáty pre žiakov základných škôl

   Učíme sa na nete - predmetný projekt chce zabezpečiť zaujímavou a pútavou formou zdokonaľovanie sa v slovenskej gramatike prostredníctvom diktátov, ktoré diktujú známi slovenskí umelci. Úlohou bolo zabezpečiť pre každý ročník výber diktátov podľa učebných osnov, ktoré boli poskytnuté ZŠ. Následne zabezpečili technické vybavenie na nahrávanie diktátov slovenskými umelcami a zriadili stránku www.ucimesananete.sk, kde je možné si nahrávky vypočuť. Vďaka záujmu o projekt spravodajskou televíziou TA3, vznikli popri audio nahrávkach aj videonahrávky diktátov, ktoré sú k dispozícii na Youtube kanáli Učíme sa na nete.

  • Mamkám💕

   Milé mamky, babky, tety... Všetky, ktoré nám, učiteľom pomáhate v tejto neľahkej, zvláštnej a novej situácii. Dovoľte, aby som Vám v mene učiteľov ZŠ Rudlov poďakovala za spoluprácu, trpezlivosť, ochotu a snahu pomôcť nám a našim - vašim deťom. Ste našou pravou rukou. Bez Vás by neprebiehala a nebola by možná, takáto forma vzdelávania, ktorou sa snažíme, aby deti zabudli čo najmenej a v rámci možností, získali aj nové vedomosti. Prajeme Vám veľa trpezlivosti, porozumenia, lásky nielen dnes, ale v každý jeden deň. Ste nenahraditeľné a jedinečné. S úctou a vďakou riaditeľka ZŠ Rudlov.

   Za pozdravy ďakujeme žiakom 2. a 4. ročníka, triedny učiteľ Mg .M. Fejková.

    

  • Svetový deň Pohybom ku zdraviu

   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2002 rozhodla iniciovať a zaradiť do svojho kalendára nový svetový deň pod názvom Pohybom ku zdraviu. WHO navrhla, aby sa týmto dňom stal 10. máj. Táto iniciatíva, ktorá plne odráža obavy členských štátov vyplývajúce zo vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu, sa po prvýkrát pripomínala v r. 2003. Deň Pohybom ku zdraviu je časťou veľkej iniciatívy Pohybom ku zdraviu, ktorá je prebieha v kontexte integrovanej prevencie najzávažnejších chronických ochorení, podpore zdravia a spoločenského rozvoja. Pohyb je tak vo významnej pozitívnej interakcii s programami zameranými na zlepšenia stravovania a prevencii fajčenia alebo požívania alkoholu. Pohyb je nenahraditeľným prostriedkom pre každého človeka v rámci prevencie chronických civilizačných ochorení a pre spoločnosť predstavuje najmenej nákladný preventívny prostriedok na predchádzanie chronickým ochoreniam a zlepšenie zdravia obyvateľstva.

  • Zmena spôsobu hodnotenia žiakov - ZŠ Rudlov

   Riaditeľstvo ZŠ Rudlov 126 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že predmety (NBG, HUV, VYV, TSV, PVC, ANJ, INF …), ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ich ciele plnohodnotnou realizáciou, klasifikované nebudú.

   Priebežné hodnotenie žiakov

   Od pondelka t. j. 06. 04. 2020 je priebežné hodnotenie zadaných úloh pre žiakov  slovné. Toto priebežné hodnotenie bude mať počas celého obdobia dištančného vzdelávania charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa s motivačným charakterom. Pedagóg v hodnotení pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie bude tak, ako doteraz zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka. Hodnotenie bude prihliadať na momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť žiaka. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budú  pedagógovia zohľadňovať aj sebahodnotenie žiaka.

   1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
   2.  Žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

    

    V Rudlove,  28.04.2020                                                             

    PaedDr. Zuzana Stanovčáková

              riaditeľka ZŠ

  • Preteky zrušené!

   Vážení pretekári,

   vzhľadom na opatrenia proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli, že Rudlovský šlapák, ktorý mal náhradný termín 23.08.2020 sa neuskutoční v tomto roku.

   Pretekárom s uhradeným štartovným budú zaslané informácie o ďalšom postupe na e-mail zadaný pri registrácii, prosím skontrolujte si vaše emailové schránky a priečinky pre reklamu a spam.

  • Online hodina telesnej a športovej výchovy

   Vážení pedagógovia, milí žiaci,

   už tento týždeň sa uskutoční športovo-populárne podujatie, ktorého sa môžete zúčastniť aj vy. Ide o pokus vytvoriť historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet. Stačí sa pridať na stránku podujatia budúcu stredu 22. apríla o 14:30 a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.

   Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria