Navigácia

Novinky

 • Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétn
 • Pokyny platia po celý čas až do odvolania:

  a) Všetci žiaci nosia denne do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.

  b) V spoločných priestoroch všetci žiaci nosia rúška.

  c) Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou.

  d) Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.

  e) Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích vecí.

  f) Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne.

  g) Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR.

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com

  Plán práce

  na školský rok 2020/2021

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola Rudlov 126
  Adresa školyRudlov 126
  Telefón0917091781
  E-mail zsudlov@gmail.com
  WWW stránkazsrudlov.edupage.org
  ZriaďovateľObec Rudlov

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Zuzana Stanovčáková 0917091781zsrudlov@gmail.com
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaL. Sukovský 
  pedagogickí zamestnanciBc. E. Kladná 
     
     
  ostatní zamestnanciM. Kriváková 
     
  zástupcovia rodičovV. Kroková 
     
     
     
  zástupca zriaďovateľaL. Sukovský 
   S. Homičko 

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  PaedDr. Zuzana StanovčákováRiaditeľka2. ročník 
  Bc. Ľubica DopirákováPedagogická asistentka  
  Mgr. Monika FejkováUčiteľka3. ročník 
  Bc. Elena KladnáVychovávateľka  
  Mgr. Marek SarakaUčiteľ  
  Mária KrivákováŠkolníčka  

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 31

  Počet tried: 4

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111000004
  počet žiakov87890000032
  z toho ŠVVP   1     1
  z toho v ŠKD3554     17

  Organizácia školského roka

  PrázdninyTermín prázdnin
  jesenné30. október - 31. október 2019
  vianočné23. december 2019 - 7. január 2020
  polročné3. február 2020
  jarné2. marec - 6. marec 2020
  veľkonočné9. apríl - 14. apríl 2020
  letné1. júl - 31. august 2020

  Kalendár akcií školy

  Privítanie prvákov, slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020

  Október - mesiac úcty k starším - kult. program

  Vianočná akadémia

  Karneval

  Marec mesiac knihy

  Slávnostný zápis žiakov l. ročníka s kultúrnym programom

  Rudlovský šlapák

  MDD

  Týždeň mlieka

  Deň Zeme - 1.- 4. ročník- úprava okolia školy

  Školský výlet žiakov 1 .a 4. ročníka

  Deň zdravej výživy

  Kalendár porád

  28.8.2019

  1. Rozbor pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2019/2020

  2. Správa o výchovno-vzdelavacej činnosti za šk. rok 2018/2019

  3. Kontrola zápisníc z porád

  4. Diskusia

  5. Záver

  21.11.2019

  1. Hodnotenie prospechu, školskej dochádzky a správania žiakov za 1. štvrťrok školského roka - triedni učitelia

  2. Zovšeobecnenie kontrolno-hospitačných poznatkov za 1. štvrťrok školského roka - RŠ, ZRŠ

  3. Diskusia

  4. Opatrenia

  5. Záver

  24.1.2020

  1. Hodnotenie prospechu, správania a školskej dochádzky za I. polrok školského roka 2019/2020 - triedni učitelia

  2. Hodnotenie práce v školskom klube - vedúca ŠKD

  3. Rozbor previerok v rámci vnútroškolskej kontroly

  4. Diskusia

  5. Opatrenia

  6. Záver

  24.4.2020

  1. Hodnotenie prospechu, správania a školskej dochádzky žiakov za 3. štvrťrok školského roka

  2019/2020- triedni učitelia

  2. Zovšeobecnenie kontrolno-hospitačných poznatkov - RŠ, ZRŠ

  3. Diskusia

  4. Záver

  5. Opatrenia

  22.6.2020

  1. Hodnotenie prospechu, správania a školskej dochádzky za II. polrok školského roka 2019/2020

  - triedni učitelia

  2. Rozbor previerok v rámci vnútroškolskej kontroly - RŠ, ZRŠ

  3. Diskusia

  4. Opatrenia

  5. Záver

  4.7.2019

  1. Hodnotenie prospechu, správania a školskej dochádzky za školský rok 2019/2020 - RŠ

  2. Diskusia

  Pracovné porady zvolávať raz mesačne na riešenie aktuálnych problémov. Zamerať ich na hodnotenie práce tried, učiteľov a plnenie výchovno-vzdelávacích úloh školy. Na osobitných pracovných poradách prerokovať školský poriadok, organizačný poriadok, zabezpečenie CO a požiarnej ochrany na škole.

  SWOT analýza

  S (STRENGTHS) - Silné stránky

  odbornosť pedagogického zboru,

  pozitívne prijímanie zmien,

  účasť žiakov v rôznych súťažiach,

  veková rôznorodosť pedagogického kolektívu,

  vybavenosť IKT technológiami,

  zapájanie sa do rôznych projektov,

  veľkosť školského areálu.

  W (WEAKNESSES) - Slabé stránky

  nedostatočná prezentácia úspechov školy na verejnosti - v regionálnej tlači,

  zastaraná elektroinštalácia školy v starej budove,

  vyučovanie anglického jazyka,

  málo športových aktivít,

  chýba menšia telocvičňa, jazyková a hudobná miestnosť,

  dielne pre techniku.

  O (OPPORTUNITIES) - Možnosti

  využívať možnosti štrukturálnych fondov a iných zdrojov,

  zintenzívniť spoluprácu s OcÚ Rudlov,

  skvalitniť prácu záujmových útvarov,

  pripraviť podmienky pre rozvoj športových aktivít,

  odbornú štruktúru vyučovania skvalitniť na 100 %,

  zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry - Otvorená škola,

  venovať zvláštnu pozornosť výučbe informatiky,

  zvýšiť využitie interaktívnych tabúľ priamo vo vyučovacom procese v rámci vyučovacích predmetov,

  využívať projektové vyučovanie,

  revitalizácia školského areálu,

  odhaliť, rozvíjať a podporovať nadanie talentovaných žiakov na ich vlastnú prezentáciu a prezentáciu školy.

  T (threats) - Hrozby

  demografický pokles populácie,

  odchod žiakov do mestských škôl z dôvodu nejasnej profilácie školy,

  nedostatok financií vyčlenených zo štátneho rozpočtu na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,

  inteligenčný potenciál budúcich žiakov.

  Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

  Hlavné ciele smerovania školy - dlhodobé úlohy

  1) Hlavným cieľom je premieňať tradičné encyklopedicko-memorovacie edukačné prostredie na tvorivo-humánne a hodnotovo-zážitkové školské výchovné prostredie a vzdelávanie. Hlavný dôraz budeme klásť na aktivitu a slobodu osobnosti, jej silu vytvoriť svoj progresívny spôsob bytia pre život v novom tisícročí.

  2) Rozvíjať edukačný proces na báze ďalšieho skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom - rodičom v súlade s humanizáciou a rešpektovaním Dohovoru o právach dieťaťa.

  3) Pokračovať v aktívnom zavádzaní informačných technológií do edukačného procesu, aktívne využívať počítačové učebne, interaktívne tabule, jazykové laboratórium vo vyučovacom procese i v čase mimo vyučovania prostredníctvom záujmových útvarov.

  4) Zamerať sa na výchovné pôsobenie s cieľom odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv.

  5) Zapájať sa do projektov zameraných na rozvoj školy, umožniť pedagogickým zamestnancom zdokonaľovať sa a zvyšovať svoje odborné schopnosti.

  6) Rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením, podporovať u žiakov samostatné a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vyjadrovať svoj názor.

  7) Zabezpečiť realizáciu školského vzdelávacieho programu v 1. - 4. ročníku, rozvíjať kľúčové kompetencie stanovené pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.

  2.2.2 Úlohy v oblasti vzdelávania a výchovy

  1. Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia efektívne rozvíjať komunikačné kompetencie a čitateľskú gramotnosť, tieto posilňovať aj vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, a to v predmetoch dejepis, geografia, občianska výchova, vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty v predmetoch etická výchova a náboženská výchova, mediálna výchova, vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda v predmete fyzika, chémia, biológia, vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra v predmete výchova umením, výtvarná výchova a hudobná výchova.

  2. Naďalej realizovať koncepciu environmentálnej výchovy úlohy vyplývajúce z plnenia Národného programu boja proti drogám a koncepciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

  3. Dodržiavať Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy

  Termín: stály Zodpovední: všetci vyučujúci

  4. Na základe rozhodnutia pedagogickej rady sa v školskom roku 2020/2021 predmet náboženská výchova bude klasifikovať známkou.

  5. Vo výchove a vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít postupovať v zmysle Revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005-2015 na roky 2011-2015 a Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, spolupracovať s ROCEPO pri MPC Prešov

  6. Pri vyučovaní cudzích jazykov venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby, uplatňovať komunikatívny princíp

  Termín: stály Zodpovední: učitelia cudzích jazykov

  7. Pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami postupovať podľa:

  a) Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

  b) Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných ZŠ schválených MŠ SR č. 6164/96-153

  Termín: stály Zodpovední: VP, ZRŠ, RŠ

  8. V súvislosti s informačným systémom „Rezortný informačný systém - regionálne školstvo“ - odoslať všetky potrebné informácie

  Termín: stály Zodpovedný: Vyučujúci

  9. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov riešiť v spolupráci s rodičmi, resp. zákonným zástupcom žiakov.

  Termín: stály Zodpovední: RŠ, triedny učiteľ

  10. Dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny, jej organizáciu tak, aby vyučovací proces viedol žiaka k aktívnej činnosti, samostatnosti a sústavnej práci s učebnicou a ďalšími informačnými prameňmi.

  Termín: stály Zodpovední: vyučujúci 1.- 4. ročníka

  11. Národný program boja proti drogám spracovať na podmienky školy.

  Termín: september 2020 Zodpovední: koordinátori

  12. V 1. až 4. ročníku uskutočniť didaktické hry s vychádzkou orientované na ochranu života a zdravia v rozsahu 4 hodiny. Náplň didaktických hier plánovať podľa učebných osnov „Ochrana života a zdravia“. Na I. stupni podľa vzdelávacieho štandardu s úlohami z učiva „Ochrana človeka a prírody pre I. stupeň ZŠ“ schválené MŠ SR dňa 21.9.2005 pod číslom CD-2005-2033/28738-1/091.

  Termín: september, jún Zodpovední: RŠ, ZRŠ, tr. uč.1.- 4. roč.

  13. Systematicky a cieľavedome pripraviť žiakov na vedomostné súťaže olympiády všetkých druhov. Prípravu žiakov na súťaže považovať za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. S prípravou začať už od 1. októbra 2020.

  Termín: stály Zodpovední: vyučujúci podľa pridelených úloh

  14. V školskom roku 2020/2021 zriadiť 1 oddelenie ŠKD. Dbať o pestrosť záujmovej činnosti. Upevňovať prvky rozvíjajúce tvorivosť žiakov. Osobitnú pozornosť venovať príprave žiakov na vyučovanie. Výchovný plán ŠKD je prílohou plánu práce.

  Termín: stály Zodpovedný: vychovávateľka ŠKD

  15. Pri zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ do komisie prizvať aj školského psychológa, špeciálneho pedagóga a pedagóga materskej školy. Súčasne je potrebné zistiť aj počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova pre nasledujúci školský rok.

  Termín: apríl 2021 Zodpovední: ZRŠ I. st.

  16. Podporovať všetky formy ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rastu pedagogických a výchovných pracovníkov:

  Termín: stály Zodpovední: RŠ, ZRŠ

  17. Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov podľa plánu kontinuálneho vzdelávania na nový školský rok.

  Termín: stály Zodpovedný: riaditeľ školy

  18. Zo strany VP rozvinúť kontakty s CPPPaP s cieľom zabezpečiť včasné diagnostikovanie a pomoc telesne mentálne postihnutým deťom, spolupracovať v otázkach výchovy k voľbe povolania a pri rozmiestňovaní žiakov, zabezpečiť informovanosť žiakov aj rodičov o možnostiach ďalšieho štúdia.

  Termín: stály Zodpovedný: špeciálny pedagóg

  19. Počas školského roku zabezpečovať plánovitú, cieľavedomú a nerušenú prácu školy. Úlohy ročného plánu aktualizovať v mesačných plánoch.

  Termín: stály Zodpovedný: riaditeľ školy

  20. Kontrolnú činnosť zamerať na metodickú pomoc vyučujúcim, najmä začínajúcim učiteľom. Prácu hodnotiť a oceňovať podľa výsledkov vo výchove a vzdelávaní a zapojenia sa do mimo vyučovacej činnosti.

  Termín: stály Zodpovední: riaditeľ školy a ZRŠ

  21. Hospitácie zamerať na:

  • plnenie učebných osnov,

  • organizáciu vyučovacej hodiny, využívané formy a metódy práce,

  • využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky,

  • hodnotenie žiakov a jeho motivačný účinok,

  • obsahovú správnosť, spätnú väzbu, upevňovanie učiva,

  • rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,

  • rozvoj tvorivosti žiakov,

  • diferenciáciu vo vyučovaní,

  • triednu dokumentáciu.

  Termín: stály Zodpovední: riaditeľ školy, ZRŠ

  22. Efektívne a racionálne využiť učebné pomôcky, didaktickú techniku, IKT a interaktívne tabule.

  Termín: stály Zodpovední: vyučujúci 1.-4. ročníka

  Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

  Pri realizácii vzdelávacieho procesu nesmie škola zabudnúť na veľmi dôležitú súčasť života, ktorá sa realizuje v spolupráci s verejnosťou. Sem patria všetky organizácie spolupracujúce so školami a školskými zariadeniami, ako je Obecný úrad, Školský úrad Hanušovce n/Topľou, CŠPPaP, CPPPaP, Mestský dom kultúry, Hornozemplínska knižnica, Hornozemplínske múzeum, Hornozemplínske osvetové stredisko s ich pracovníkmi. V tomto školskom roku sme sa snažili o dobrú spoluprácu nielen s týmito organizáciami, ale vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa snažili o spoluprácu s ďalšími, ako je materská škola v pôsobnosti obce, Požiarna ochrana, Policajný zbor. Pri publikovaní výsledkov našich žiakov už niekoľko rokov spoľahlivo publikujeme vo vranovských periodikách, ktorými sú Vranovské Novinky.

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

  A) Dlhodobé:

  Škola podporujúca zdravie

  Národný program boja proti drogám

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

  Národný program prevencie obezity

  Zapájame sa do zbierok: Deň narcisov

  Projekt: „Záložka do knihy spája školy“ - Našou partnerskou školou sa stala Základná škola Jabloňany

  B) Krátkodobé:

  Detská atletika Tesco

  Aktívna škola

  Potláčanie patologických javov, prevencia drogových závislostí, bezodkladné riešenie týchto problémov/organizovanie besied s protidrogovou tematikou, besied o dospievaní, výchovno-vzdelávacích koncertoch ....

  Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Šikovníci14 Mgr. Monika Fejková
  Školský klub detí17 Bc. Elena Kladná
  Tvoríme a hráme sa8 Ľubica Dopiráková
  Z každého rožku trošku6 PaedDr. Zuzana Stanovčáková

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  Funkčné   
  Adaptačné   
  Aktualizačné   
  Inovačné   
  Špecializačné   
  Kvalifikačné   

  Vnútroškolská kontrola

  Cieľ kontroly:

  ♦ získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných pracovníkov

  ♦ zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny

  ♦ získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov

  ♦ získať prehľad o úrovni výchvno - vzdelávacieho procesu

  ♦ sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno - vzdelávacej činnosti z predchádzajúceho školského roka

  ♦ získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými učiteľmi, s cieľom zabezpečiť

  zjednocovanie kritérií pri klasifikácii

  ♦ sledovať evidenciu o klasifikácii žiakov v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu (MP)

  ♦ sledovať efektívne využívanie finančných prostriedkov

  Formy, metódy a spôsob kontroly:

  a) Priama hospitačná činnosť, v ktorej riaditeľ bude sledovať:

  ♦ dodržiavanie didaktických zásad, s osobitným zameraním na triedy prospechovo slabšie

  ♦ plnenie učebných osnov a metodických pokynov a požiadaviek štandard v jednotlivých ročníkoch

  ♦ využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky

  ♦ využívanie odborných učební

  ♦ dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov, najmä u začínajúcich učiteľov

  ♦ dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno - vzdelávacej práci

  ♦ plnenie plánu práce školy, plánov MZ

  ♦ dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so zreteľom na charakter predmetu

  b) Pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom

  c) Didaktické testy, previerky zamerané na plnenie štandardov, ktoré sú už vypracované pre jednotlivé

  predmety a ročníky

  d) Rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok na MZ

  e) Sledovanie plnenia prevádzkového poriadku a školského poriadku záväzného pre pedagogických pracovníkov

  a žiakov školy

  f) Sledovanie a kontrola dokumentáciie školy

  ♦ triedne knihy

  ♦ klasifikačné hárky

  ♦ osobné listy

  ♦ triedne výkazy

  ♦ záznamy nepovinných predmetov a povinne voliteľných predmetov

  ♦ triedne knihy ŠKD

  ♦ plnenie BOZ. PO. CO a pod.

  ♦ predpísané písomné prác

  g) Kontrola práce triednych učiteľov

  ♦ spolupráca s vychovávateľkou v ŠKD

  h) Kontrola tried

  ♦ s cieľom zistiť nedostatky

  i) Kontrola bezpečnosti a hygienických opatrení (polročne)

  j) Kontrola práce školníčky (vecné plnenie, dodržiavanie pracovného času a jeho účelného využitia pri plnení

  pracovných povinností)

  k) Zaraďovanie relaxačných chvíľok s cvičeniami do vyučovacích hodín (najmä v triedach so slabšou

  koncentráciou pozornosti, slabším prospechom)

  l) Využívanie areálu školy, najmä na hodinách Tv, Pv, P. Vv, činnosti ŠKD, v iných predmetoch pri vhodných

  témach

  m) Dodržiavanie rozvrhu hodín v popoludňajších hodinách (vedenie školy počas služieb).

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Zuzana Stanovčáková

  V Rudlove, 22. septembra 2020

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria