Navigácia

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola Rudlov 126
  Adresa školyRudlov 126
  Telefón0917091781
  E-mail zsrudlov@gmail.com
  WWW stránkazsrudlov.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Zuzana Stanovčáková   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda L. Sukovský 
  pedagogickí zamestnanciBc. E. Kladná 
     
     
  ostatní zamestnanciM. Kriváková 
     
  zástupcovia rodičovKroková 
     
     
     
  zástupca zriaďovateľa L. Sukovský 
   S. Homičko 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 29

  Počet tried: 4

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried0000000000
  počet žiakov148230000027
  z toho ŠVVP   1     1
  z toho v ŠKD          

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 11/ 6 počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017:

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 0 / počet dievčat


   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJHUVIFVINFMATNBGPVCPDAPVOSJLSprTSVTEVVUCVLA
  I.               
  I.                
  II.               
  II.                

  TriedaVYV
  I. 
  I.  
  II. 
  II.  

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.3021
  I. 140014
  II.2002
  II. 8008

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.36733,506733,5000,00
  I. 1485665,8585565,7710,08
  II.211055,0011055,0000,00
  II. 826533,1323329,13324,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku0000000000
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka 14 
  Bežných tried2272
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu2272

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP41100%50%
  DPP10  
  Znížený úväzok00  
  ZPS00  
  Na dohodu00  

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 33
  vychovávateľov 11
  asistentov učiteľa 11
      
  spolu 55

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  3. ročníkANJ3 hodiny
  4. ročníkANJ3 hodiny

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška1 
  štúdium školského manažmentu1 
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné a kvalifikačné1 
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické2 
  vysokoškolské nepedagogické  
  rozširujúce vzdelávanie1 

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Biblická súťaž33   
  Rudlovský šlapáčik20    
  Hviezdoslavov Kubín10    
  Rudlovský šlapák15    
  Anjel Vianoc 10111 
  Rodina a základné ľudské práva10    
  Slávik Slovenska11    
  Maľujme s primalexom1    

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Zrealizované akcie za šk.r. 2017/2018

  29.9.2017 - Eurósky týždeň športu - školská akcia

  2.10.2017 - Deň mlieka

  5.10.2017 - Európsky deň jazykov

  6.10.2017- Deň úsmevu

  12.10.2017 - Deň zdravej výživy

  20.10.2017 - Medzinárodný deň školských knižníc (Hornozemplínska knižnica)

  6.11.2017 - Divadlo Portál - Pyšná princezná

  10.11.2017 - Svetový deň behu

  13.11.2017 - Medzinárodný deň nevidomých

  27.11.2017 - Svetový deň časopisov

  6.12.2017 - „Mikuláš na škole“

  8.12.2017 - Pesničkový Mikuláš, Vranov n/T

  15.12.2017- 3. ročník. - Vianočný Rudlovský šlapáčik

  (ZŠ Soľ, Hermanovce n/T, Jastrabie n/T, Skrabske, Čierne n/T)

  21.12.2017 - Vianočná besiedka (vystúpenie žiakov)

  18.1.2018 - Guľovačka (spolupráca s MŠ)

  1.2.2018 - Karneval

  5.2.2018 - Prednáška o pedikulóze

  13.2.2018 - Fašiangy na škole

  14.2.2018 - Valentínsky deň

  22.3.2018 - návšteva obecnej knižnice v Soli, Exkurzia v zubnej ambulancii

  22.3.2018 - Biblická súťaž

  6.4.2018 - Zápis do 1. ročníka na šk. r. 2018/2019

  9.4.2018 - Beseda s Mgr. S. Kerestešom - Apríl mesiac lesov

  11.4.2018 - Deň narcisov

  30.4.2018 - Stavanie mája

  11.5.2018 - Slávik Slovenska

  19.5.2018- Rudlovský šlapák - 5. ročník (122 detí, 97 dospelých)

  1.6.2018 - MDD spolupráca s MŠ

  19.6.2018 - Filmové predstavenie - Stratená princezná

  25.6.2018 - ukážka Hasičskej techniky

  26.6.2018 - Opekačka a cvičenia v prírode

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

  A) Dlhodobé:

  Škola podporujúca zdravie

  Národný program boja proti drogám

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

  Národný program prevencie obezity

  B) Krátkodobé:

  Detská atletika Tesco

  Digiškola

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  Priestorové podmienky školy sú vo vzťahu k počtu žiakov a vzdelávaciemu programu zabezpečené na dobrej úrovni. Vyučuje sa v dvoch triedach, vybavených novými lavicami, magnetickými tabuľami a skriňami. Zrenovované sú hygienické zariadenia, zborovňa a podlahy vo všetkých priestoroch školy.

  Počítačovú učebňu, vybavenú technikou z projektu Infovek, sme premiestnili z priestorov OcÚ Rudlov do školskej triedy. Z projektu Modernizácie vzdelávacieho procesu na ZŠ, organizovaného UIPŠ máme novú výpočtovú techniku (5 PC + dataprojektor), ktorá je umiestnená v druhej triede. V rámci projektu EDUCJ sme získali taktiež dataprojektor. Cez Digiškolu škola nadobudla interaktívnu tabuľu a notebook. Technika a školské priestory sú zabezpečené nástražným systémom prepojeným s vedúcimi pracovnikmi. Škola nemá telocvičňu.

  Vybavenie učebnicami, učebnými textami, učebnými pomôckami, didaktickou technikou a výpočtovou technikou vzhľadom k počtu žiakov je na veľmi dobrej úrovni.

  Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni v budove MŠ.

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  - vo výchovno-vzdelávacom procese - 4.roč. - neprospeli dvaja žiaci

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  - v dochádzke a v správaní sa niektorých rómskych žiakov

  Návrh opatrení:

  - spolupráca s rodičmi a CŠPPaP, CPPPaP vo Vranove nad Topľou.

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Školský klub detí0 Bc. Elena Kladná
  Tvorivé popoludnie0 Mgr. Monika Fejková
  Z každého rožka troška0 PaedDr. Zuzana Stanovčáková

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Zuzana Stanovčáková

  V Rudlove, 2. júla 2018

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria