Navigácia

Novinky

 • Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétn
 • Pokyny platia po celý čas až do odvolania:

  a) Všetci žiaci nosia denne do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.

  b) V spoločných priestoroch všetci žiaci nosia rúška.

  c) Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou.

  d) Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.

  e) Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích vecí.

  f) Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne.

  g) Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR.

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola Rudlov 126
  Adresa školyRudlov 126
  Telefón0917091781
  E-mail zsudlov@gmail.com
  WWW stránkazsrudlov.edupage.org
  ZriaďovateľObec Rudlov

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Zuzana Stanovčáková 0917091781zsrudlov@gmail.com
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaL. Sukovský 
  pedagogickí zamestnanciBc. E. Kladná 
     
     
  ostatní zamestnanciM. Kriváková 
     
  zástupcovia rodičovV. Kroková 
     
     
     
  zástupca zriaďovateľaL. Sukovský 
   S. Homičko 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 31

  Počet tried: 4

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111000004
  počet žiakov87890000032
  z toho ŠVVP   1     1
  z toho v ŠKD3554     17

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJHUVIlIIFVINFMATNBGPVCPDAPVORSFSJLSprTSVTEV
  2.     2,14   2,29 2,711  
  1.            1  
  1.     2,63  2,75  2,751  
  2.     2,38  1,86  2,51  

  TriedaVUCVLAVYV
  2.   
  1.   
  1. 2,88 
  2. 2,13 

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  2.7700
  1.7601
  1.8800
  2.9801

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  2.761587,8659184,43243,43
  1.731552,5028447,33315,17
  1.8822102,7577797,13455,63
  2.937847,2537847,2500,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku1111000004
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka 9 
  Bežných tried2311
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu2311

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP51100%50%
  DPP10  
  Znížený úväzok00  
  ZPS00  
  Na dohodu00  

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 33
  vychovávateľov 11
  asistentov učiteľa 11
      
  spolu 55

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  3. ročníkANJ3 hodiny
  4. ročníkANJ3 hodiny

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška 1
  2.kvalifikačná skúška1 
  štúdium školského manažmentu1 
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné a kvalifikačné1 
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické3 
  vysokoškolské nepedagogické  
  rozširujúce vzdelávanie1 

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Slávik Slovenska10    
  Anjel Vianoc1    
  Hviezdoslavov Kubín15    

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Zrealizované akcie za šk. rok 2019/2020

  2.12.2019 - Beseda s hasičmi

  3.12.2019 - Beseda so sociálnym pedagógom z CPPPaP, Vranov n/T

  4.12.2019 - Pesničkový Mikuláš- Vranov n/T

  6.12.2019 - Mikuláš na škole

  17.12.2019 - Vianočná besiedka

  31.1.2020 - Karneval

  14.2.2020 - Valentínsky deň

  24.4.2020 - Zápis do 1. ročníka na šk. r. 2020/2021

  1.6.2020 - MDD

  26.6.2020 - Športový deň

  29.6.2020 - Rozlúčka so štvrtákmi

  30.6.2020 - Slávnostné odovzdávanie vysvedčení

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

  A) Dlhodobé:

  Škola podporujúca zdravie

  Národný program boja proti drogám

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

  Národný program prevencie obezity

  Zapájame sa do zbierok: Deň narcisov

  Projekt: „Záložka do knihy spája školy“ - Našou partnerskou školou sa stala Základná škola Jabloňany

  B) Krátkodobé:

  Detská atletika Tesco

  Aktívna škola

  Potláčanie patologických javov, prevencia drogových závislostí, bezodkladné riešenie týchto problémov/organizovanie besied s protidrogovou tematikou, besied o dospievaní, výchovno-vzdelávacích koncertoch ....

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum inšpekčnej kontroly: 30.11.2006 do 01.12.2006

  Druh inšpekcie: kontrola stavu a hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole

  Dosiahnutá úroveň: Školská inšpekcia vyjadrila celkové hodnotenie školy za dobré, lepšie ako priemerné hodnotenie škôl v SR a v školách v pôsobností Školského inšpekčného centra Prešov v školskom roku 2005/2006

  Dátum následnej inšpekčnej kontroly: 24.9.2007

  Druh inšpekcie: kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole

  Záver inšpekcie: Uložené akceptácie odporúčania a opatrenia boli splnené, čím sa skvalitnilo materiálno-technické vybavenie školy aktuálnymi učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Boli odstránené nedostatky na vonkajšom označení budovy školy.

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  Priestorové podmienky školy sú vo vzťahu k počtu žiakov a vzdelávaciemu programu zabezpečené na dobrej úrovni. Vyučuje sa v dvoch triedach, vybavených novými lavicami, magnetickými a interaktívnymi tabuľami. Zrenovované sú hygienické zariadenia, zborovňa.

  Počítačová učebňa, vybavená novými počítačmi sa nachádza v budove školy. Z projektu Aktívna škola bola za pomoci obce dofinancovaná ineteraktívna tabuľa, ktorá je súčasťou druhej triedy. Cez Digiškolu škola nadobudla interaktívnu tabuľu a notebook. Technika a školské priestory sú zabezpečené nástražným systémom prepojeným s vedúcimi pracovnikmi. Škola nemá telocvičňu.

  Vybavenie učebnicami, učebnými textami, učebnými pomôckami, didaktickou technikou a výpočtovou technikou vzhľadom k počtu žiakov je na veľmi dobrej úrovni.

  Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni v budove MŠ.

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  80,761 eur

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  769 eur

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  202

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 n

  Plnenie stanoveného cieľa

  Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere boli splnené.

  Zamestnanci priebežne plnili úlohy a ciele zakotvené v pláne práce školy na školský rok 2019/2020.

  Vedenie školy zabezpečovalo stabilitu a dobré medziľudské vzťahy v pracovnom kolektíve.

  Úzko spolupracovalo s rodičovskou radou školy, so zriaďovateľom školy a s miestnou cirkvou. Za týchto podmienok sa nám podarilo uskutočniť veľa akcií, z ktorých mali prospech a radosť hlavne deti.

  Pedagogickí zamestnanci zapájali školu do rôznych foriem mimoškolskej činnosti, cieľom ktorej bolo viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, vytvárať návyk k rôznym športovým aktivitám a pohybovým činnostiam. Realizovali sme vychádzky do prírody spojené so zberom odpadkov - ochrana prírody.

  Snažili sme sa deťom ukázať, ako sa dá vhodne využiť voľný čas a tak predchádzať rôznym závislostiam

  (gemblérstvo, drogy, fajčenie, alkohol).

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  - v dochádzke a v správaní sa niektorých rómskych žiakov

  Návrh opatrení:

  - spolupráca s rodičmi, CŠPPaP a CPPPaP vo Vranove nad Topľou

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Šikovníci14 Mgr. Monika Fejková
  Školský klub detí17 Bc. Elena Kladná
  Tvoríme a hráme sa8 Ľubica Dopiráková
  Z každého rožku trošku6 PaedDr. Zuzana Stanovčáková

  § 2. ods. 2 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Rovnoprávna spolupráca učiteľov a rodičov predstavuje dnes základ existencie školy vôbec, pretože základné ciele, ktoré stoja pred učiteľmi a rodičmi sú rovnaké. V tomto školskom roku sa nám spolupráca s rodičmi darila práve v tomto duchu. Učitelia a rodičia sa snažili riešiť výchovné a vzdelávacie problémy žiakov, ktoré sa počas roka vyskytli. Vedeli sa väčšinou dohodnúť na riešeniach a spoločných postupoch pre ich odstránenie v rámci individuálnych konzultácií aj spoločných triednych rodičovských združení.

  Pokračujeme v spolupráci s málotriednymi školami v Skrabskom, Hermanovciach n/T, Čiernom n/T a v Jastrabí n/T. Taktiež spolupracujeme s Materskou školou v Rudlove.

  Pri integrácii žiakov spolupracujeme s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole internátnej vo Vranove nad Topľou.

  Žiaci našej školy sa podieľali aj na kultúrnych podujatiach v obci: Október - mesiac úcty k starším, Vianočná besiedka..

  Usporiadanie akcií pre širokú verejnosť: Október - mesiac úcty k starším, Mikuláš, Vianočná akadémia, Karneval ....

  § 2. ods. 2 d

  Spolupráca školy a verejnosti

  Pri realizácii vzdelávacieho procesu nesmie škola zabudnúť na veľmi dôležitú súčasť života, ktorá sa realizuje v spolupráci s verejnosťou. Sem patria všetky organizácie spolupracujúce so školami a školskými zariadeniami, ako je Obecný úrad, Školský úrad Hanušovce n/Topľou, CŠPPaP, CPPPaP, Mestský dom kultúry, Hornozemplínska knižnica, Hornozemplínske múzeum, Hornozemplínske osvetové stredisko s ich pracovníkmi. V tomto školskom roku sme sa snažili o dobrú spoluprácu nielen s týmito organizáciami, ale vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa snažili o spoluprácu s ďalšími, ako je materská škola v pôsobnosti obce, Požiarna ochrana, Policajný zbor. Pri publikovaní výsledkov našich žiakov už niekoľko rokov spoľahlivo publikujeme vo vranovských periodikách, ktorými sú Vranovské Novinky.

  Činnosť v čase mimoriadnej situácie

  Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

  V čase od 13.3.2020 do 30.6.2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

  Škola vzdelávala v prvých dvoch týždňoch prostredníctvom pracovných listov, ktoré si pedagogickí zamestnanci nachystali a raz týždenne ich v obálkach zriaďovateľ obce distribuoval jednotlivým žiakom do schránok. PL posielali žiaci vypracované, ofotené cez aplikáciu messenger. Jeden žiak nemal internetové pripojenie, riaditeľka školy raz v týždni žiaka osobne navštívila a kontrolovala vypracované PL. Po dvoch týždňoch škola nabehla na vyučovanie prostredníctvo messengra - videohovory. Zadávali sa úlohy každé ráno o 8.00h., realizovali sa videohovory, učitelia natáčali videá k učivu na lepšie pochopenie a raz týždenne do konca mája sme pokračovali v rozdávaní PL. Rodičia spolu s deťmi úlohy vypracovali podľa zadania v učebnici, ofotili strany v zošite a posielali cez messenger, natáčali čítanie žiakov, čomu nerozumeli, spájali sa s triednymi učiteľmi cez messenger, alebo telefonicky. Nie všetci žiaci pracovali pravidelne každý deň. Boli situácie, keď úlohy došli po týždni, za celý týždeň, bolo treba im neustále pripomínať, že nie sú prázdniny, keďže ide o žiakov z marginalizovaných skupín. Do procesu vyučovania dištančnou formou, boli zapojení všetci pedagogickí zamestnanci školy. Škola hodnotila pravidelnosť posielania úloh, správnosť vypracovania, spoluprácu so žiakom a rodičom. Pedagogická rada do 30.4.2020 v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 rozhodla, že žiaci 1. ročníka budú hodnotení v 2. polroku slovne, žiaci 2.-4. ročníka, budú hodnotení známkou v predmetoch - SJL, MAT, PVO, PDA, VLA. Ostatné predmety u ktorých nebolo možné naplniť ciele vyučovacieho predmetu boli nehodnotené a použilo sa slovo „absolvoval“, prípadne „neabsolvoval“. V čase mimoriadnej situácie prebehol na škole zápis do 1. ročníka za prísnych hygienických podmienok, rodičia boli predvolávaní na konkrétny čas.

  Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o otváraní škôl, umožnilo otvoriť nám k 1.6.2020 prevádzku školy, so súhlasom 27 rodičov z 29. K 1.6.2020 sme za určených hygienických podmienok školu otvorili. Bez akýchkoľvek problémov sme úspešne ukončili školský rok 2019/2020 a 30.6.2020 sme slávnostne odovzdali vysvedčenia. Bola snaha otvoriť letnú školu, ale rodičia vyslovili nesúhlas. Veľmi nápomocný nám bol portál Učíme na diaľku, odkiaľ sme čerpali všetky informácie týkajúce sa mimoriadnej situácie.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Zuzana Stanovčáková

  V Rudlove, 1. júla 2020

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24.8.2020

  Vyjadrenie rady školy

  Rada školy nemá výhrady.

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Zriaďovateľ školy nemá výhrady.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria