Navigácia

Novinky

 • Dňa 10.12.2018 sa uskutočnil 4. ročník Vianočného rudlovského šlapáčika. Za nie veľmi priaznivého počasia, sa na štart postavilo 60 pretekárov z materských a základných škôl. Privítali sme malých bežcov zo ZŠ Jastrabie n/t, Čierne n/T, Zámutov, Hermanovce n/T, Čaklov, Vranov n/T. Všetkým, ktorí sa zúčastnili BLAHOŽELÁME!!!

  Výsledky:

  CH1: 1.m. Leo Sabo MŠ Hermanovce, 2.m. Jozef Leško MŠ Rudlov, 3.m. Matej Čirip MŠ Juh Vranov n/T

  D2: 1.m. Ivana Niková MŠ Hermanovce, 2.m. Laura Hromá MŠ Rudlov, 3.m. Zuzka Bubnárová MŠ Rudlov

 • Hlasuj za svoju Školu a vyhraj

  Klikni na odkaz...napíš Základná škola Rudlov 126, ĎAKUJEME

  V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018

  Hlasuj za svoju školu

  https://nanovylevel.sk/ - pre viac info môžeš kliknúť sem

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola Rudlov 126
  Adresa školyRudlov 126
  Telefón0917091781
  E-mail zsrudlov@gmail.com
  WWW stránkazsrudlov.edupage.org
  ZriaďovateľObec Rudlov

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Zuzana Stanovčáková  zsrudlov@gmail.com
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaL. Sukovský 
  pedagogickí zamestnanciBc. E. Kladná 
     
     
  ostatní zamestnanciM. Kriváková 
     
  zástupcovia rodičovV. Kroková 
     
     
     
  zástupca zriaďovateľaL. Sukovský 
   S. Homičko 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 27

  Počet tried: 2

  Podrobnejšie informácie: 1.(1.-4-r.)

  2.(2.-3.r.)

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried0000000000
  počet žiakov148230000027
  z toho ŠVVP 1 1     2
  z toho v ŠKD          

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 5/ 3 počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 9

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 0


   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJHUVINFMATNBGPVCPDAPVOSJLSprTSVTEVVUCVLAVYV
  I. (1.-3.roč.) 1 2,31  1,42,411   1
  II.(2.-4.roč.) 113,331  2,333,671,331   1
  I. (1.-3.roč.)2,5113,671 2 3,331 1421
  II. (2.-4.roč.)2,33112,33112 2,331,33 1 2,331

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.3201
  I. 141031
  II.2200
  II. 8808

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.36733,506733,5000,00
  I. 1485665,8585565,7710,08
  II.211055,0011055,0000,00
  II. 826533,1323329,13324,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku0000000000
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka 14 
  Bežných tried2272
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu2272

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP41100%50%
  DPP10  
  Znížený úväzok00  
  ZPS00  
  Na dohodu00  

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 33
  vychovávateľov 11
  asistentov učiteľa 11
      
  spolu 55

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  3. ročníkANJ3 hodiny
  4. ročníkANJ3 hodiny

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška 1
  2.kvalifikačná skúška1 
  štúdium školského manažmentu1 
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné a kvalifikačné1 
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické2 
  vysokoškolské nepedagogické  
  rozširujúce vzdelávanie1 

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Biblická súťaž33   
  Rudlovský šlapáčik20    
  Hviezdoslavov Kubín10    
  Rudlovský šlapák15    
  Anjel Vianoc 10111 
  Rodina a základné ľudské práva10    
  Slávik Slovenska11    
  Maľujme s primalexom1    

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Zrealizované akcie za šk.r. 2017/2018

  29.9.2017 - Eurósky týždeň športu - školská akcia

  2.10.2017 - Deň mlieka

  5.10.2017 - Európsky deň jazykov

  6.10.2017- Deň úsmevu

  12.10.2017 - Deň zdravej výživy

  20.10.2017 - Medzinárodný deň školských knižníc (Hornozemplínska knižnica)

  6.11.2017 - Divadlo Portál - Pyšná princezná

  10.11.2017 - Svetový deň behu

  13.11.2017 - Medzinárodný deň nevidomých

  27.11.2017 - Svetový deň časopisov

  6.12.2017 - „Mikuláš na škole“

  8.12.2017 - Pesničkový Mikuláš, Vranov n/T

  15.12.2017- 3. ročník. - Vianočný Rudlovský šlapáčik

  (ZŠ Soľ, Hermanovce n/T, Jastrabie n/T, Skrabské, Čierne n/T)

  21.12.2017 - Vianočná besiedka (vystúpenie žiakov)

  18.1.2018 - Guľovačka (spolupráca s MŠ)

  1.2.2018 - Karneval

  5.2.2018 - Prednáška o pedikulóze

  13.2.2018 - Fašiangy na škole

  14.2.2018 - Valentínsky deň

  22.3.2018 - Návšteva obecnej knižnice v Soli, Exkurzia v zubnej ambulancii

  22.3.2018 - Biblická súťaž

  6.4.2018 - Zápis do 1. ročníka na šk. r. 2018/2019

  9.4.2018 - Beseda s Mgr. S. Kerestešom - Apríl mesiac lesov

  11.4.2018 - Deň narcisov

  30.4.2018 - Stavanie mája

  11.5.2018 - Slávik Slovenska

  19.5.2018- Rudlovský šlapák - 5. ročník (122 detí, 97 dospelých)

  1.6.2018 - MDD spolupráca s MŠ

  19.6.2018 - Filmové predstavenie - Stratená princezná

  25.6.2018 - Ukážka hasičskej techniky

  26.6.2018 - Opekačka a cvičenia v prírode

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:

  A) Dlhodobé:

  Škola podporujúca zdravie

  Národný program boja proti drogám

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

  Národný program prevencie obezity

  Zapájame sa do zbierok: Deň narcisov

  Projekt: „Záložka do knihy spája školy“ - Našou partnerskou školou sa stala Základná škola Olšany, okres Šumperk

  B) Krátkodobé:

  Detská atletika Tesco

  Digiškola

  Potláčanie patologických javov, prevencia drogových závislostí, bezodkladné riešenie týchto problémov./organizovanie besied s protidrogovou tematikou, besied o dospievaní, výchovno-vzdelávacích koncertoch ....

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum inšpekčnej kontroly: 30.11.2006 do 01.12.2006

  Druh inšpekcie: kontrola stavu a hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole

  Dosiahnutá úroveň: Školská inšpekcia vyjadrila celkové hodnotenie školy za dobré, lepšie ako priemerné hodnotenie škôl v SR a v školách v pôsobností Školského inšpekčného centra Prešov v školskom roku 2005/2006

  Dátum následnej inšpekčnej kontroly: 24.9.2007

  Druh inšpekcie: kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole

  Záver inšpekcie: Uložené akceptácie odporúčania a opatrenia boli splnené, čím sa skvalitnilo materiálno-technické vybavenie školy aktuálnymi učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Boli odstránené nedostatky na vonkajšom označení budovy školy.

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  Priestorové podmienky školy sú vo vzťahu k počtu žiakov a vzdelávaciemu programu zabezpečené na dobrej úrovni. Vyučuje sa v dvoch triedach, vybavených novými lavicami, magnetickými tabuľami a skriňami. Zrenovované sú hygienické zariadenia, zborovňa.

  Počítačovú učebňu, vybavenú technikou z projektu Infovek, sme premiestnili z priestorov OcÚ Rudlov do školskej triedy. Z projektu Modernizácie vzdelávacieho procesu má škola výpočtovú techniku (5 PC + dataprojektor), ktorá je umiestnená v druhej triede a je zastaralá. V rámci projektu EDUCJ sme získali taktiež dataprojektor. Cez Digiškolu škola nadobudla interaktívnu tabuľu a notebook. Technika a školské priestory sú zabezpečené nástražným systémom prepojeným s vedúcimi pracovnikmi. Škola nemá telocvičňu.

  Vybavenie učebnicami, učebnými textami, učebnými pomôckami, didaktickou technikou a výpočtovou technikou vzhľadom k počtu žiakov je na veľmi dobrej úrovni.

  Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni v budove MŠ.

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  - 66619,0

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  - 1493,0

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  - 704,0

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  -308,25

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  - asistent učiteľa - 6720,0

  - učebnice - 33,0

  § 2. ods. 1 n

  Plnenie stanoveného cieľa

  Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere boli splnené.

  Zamestnanci priebežne plnili úlohy a ciele zakotvené v pláne práce školy na školský rok 2017/2018.

  Vedenie školy zabezpečovalo stabilitu a dobré medziľudské vzťahy v pracovnom kolektíve.

  Úzko spolupracovalo s rodičovskou radou školy, so zriaďovateľom školy a s miestnou cirkvou. Za týchto podmienok sa nám podarilo uskutočniť veľa akcií, z ktorých mali prospech a radosť hlavne deti.

  Pedagogickí zamestnanci zapájali školu do rôznych foriem mimoškolskej činnosti, cieľom ktorej bolo viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, vytvárať návyk k rôznym športovým aktivitám a pohybovým činnostiam. Realizovali sme vychádzky do prírody spojené so zberom odpadkov - ochrana prírody.

  Snažili sme sa deťom ukázať, ako sa dá vhodne využiť voľný čas, a tak predchádzať rôznym závislostiam

  (gemblérstvo, drogy, fajčenie, alkohol).

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  - vo výchovno-vzdelávacom procese - 1.roč. - neprospeli traja žiaci

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  - v dochádzke a v správaní sa niektorých rómskych žiakov

  Návrh opatrení:

  - spolupráca s rodičmi a CŠPPaP vo Vranove nad Topľou

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Školský klub detí20 Bc. Elena Kladná
  Tvorivé popoludnie0 Mgr. Monika Fejková
  Z každého rožka troška0 PaedDr. Zuzana Stanovčáková

  § 2. ods. 2 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Rovnoprávna spolupráca učiteľov a rodičov predstavuje dnes základ existencie školy vôbec, pretože základné ciele, ktoré stoja pred učiteľmi a rodičmi sú rovnaké. V tomto školskom roku sa nám spolupráca s rodičmi darila práve v tomto duchu. Učitelia a rodičia sa snažili riešiť výchovné a vzdelávacie problémy žiakov, ktoré sa počas roka vyskytli. Vedeli sa väčšinou dohodnúť na riešeniach a spoločných postupoch pre ich odstránenie v rámci individuálnych konzultácií aj spoločných triednych rodičovských združení.

  Pokračujeme v spolupráci s málotriednymi školami v Skrabskom, Hermanovciach n/T, Čiernom n/T a v Jastrabí nad Topľou. Taktiež spolupracujeme s Materskou školou v Rudlove.

  Pri integrácii žiakov spolupracujeme s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole internátnej vo Vranove nad Topľou.

  Žiaci našej školy sa podieľali aj na kultúrnych podujatiach v obci: Október - mesiac úcty k starším, Vianočná besiedka, Stavanie mája....

  Usporiadanie akcií pre širokú verejnosť: Október - mesiac úcty k starším, Mikuláš, Vianočná akadémia, Karneval, Šarkaniáda, Rudlovský šlapák, Vianočný rudlovský šlapáčik.....

  § 2. ods. 2 d

  Spolupráca školy a verejnosti

  Pri realizácii vzdelávacieho procesu nesmie škola zabudnúť na veľmi dôležitú súčasť života, ktorá sa realizuje v spolupráci s verejnosťou. Sem patria všetky organizácie spolupracujúce so školami a školskými zariadeniami, ako je Obecný úrad, Školský úrad Hanušovce n/Topľou, CŠPPaP, Mestský dom kultúry, Hornozemplínska knižnica, Hornozemplínske múzeum, Hornozemplínske osvetové stredisko s ich pracovníkmi. V tomto školskom roku sme sa snažili o dobrú spoluprácu nielen s týmito organizáciami, ale vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa snažili o spoluprácu s ďalšími, ako je materská škola v pôsobnosti obce, Požiarna ochrana, Policajný zbor. Pri publikovaní výsledkov našich žiakov už niekoľko rokov spoľahlivo publikujeme vo vranovských periodikách, ktorými sú Vranovské Novinky.

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Zuzana Stanovčáková

  V Rudlove, 7. novembra 2018

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria